Ponedeljak - Petak: 8:00AM - 16:00PM Subota - Nedjelja: Ne radimo
+385 1 3776116
info@pharmamed.com

Slične objave

Title Image

Blog

Home  /  Inicijative   /  Kontrola infekcija

Kontrola infekcija

“Zdrav razum nalaže da se spremnici za usisavanje mijenjaju kod svakog pacijenta. Čini se da je trenutno pitanje koliko ih često treba mijenjati kada su u uporabi. Neke preporuke predlažu promjenu kada se spremnik napuni. Ovo je nerazumna praksa jer se neki spremnici za usisavanje možda neće napuniti danima, tjednima ili mjesecima. Čini se razumnim… mijenjati kanister svaka 24 sata ili kada je pun (što god nastupi prije). Međutim, konačna odluka trebala bi biti na Povjerenstvu za kontrolu infekcija.”

Uvod

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi (HAI) predstavljaju veliki zdravstveni problem u jedinici intenzivne njege (JIL). One zahvaćaju 5% do 10% hospitaliziranih pacijenata u europskim i američkim bolnicama za akutnu skrb (Vrijens et al. 2008; Yokoe et al. 2008), a mogu dovesti do dodatnih komplikacija u do 33% onih koji su primljeni na JIL (Eggimann i Pittet 2001).

Nedavno su značajna fizička, socijalna, psihološka i ekonomska opterećenja uzrokovana  infekcijama povezanima sa zdravstvenom skrbi povećala svijest vlade i javnosti o važnosti njihove prevencije (Vandijck i sur. 2007a.Vandijck i sur. 2007b). Ova sve veća budnost odražava se u trenutnom trendu prema kojem se svaki bolnički zaposlenik smatra osobno odgovornim u pogledu kontrole infekcije te u tendenciji da se HAI smatraju liječničkim pogreškama koje se mogu izbjeći (Jarvis 2007, Yokoe i Classen 2008).

Također, u Sjedinjenim Državama mjere uspješnosti prevencije HAI integrirane su u regulatorne sustave i sustave nadoknade, čime se ilustrira rastući konsenzus da se mnoge HAI mogu spriječiti i da je njihova prevencija novi zdravstveni imperativ (Harbarth et al. 2003; Yokoe i Classen 2008).

 

Tehnički aspekti sukcije

Vakuum prolazi kroz zidne izlaze u većini bolnica. Ovaj vakuum obično proizvodi pumpa u podrumu bolnice te ga dovodi cijevima do zidnih izlaza. Neke bolnice u potpunosti ovise o prijenosnim jedinicama za svoj izvor vakuuma, dok druge koriste kombinaciju cjevovodne sukcije i prijenosnih jedinica.

Većina sustava cjevovoda funkcionira na način da prijemnik ili spremnik koji se nalazi u blizini crpke mora biti prazan kako bi vakuum uvijek bio u izlazu. Pumpa automatski održava željeni vakuum u prijemniku. Vakuumski prekidač pokreće crpku kada vakuum padne na unaprijed određenu razinu i ponovno je isključuje kada se vakuum ponovno poveća.

Gotovo sve nove i mnoge starije bolnice imaju cijevne vakuumske sustave u cijeloj bolnici u područjima kao što su hitna pomoć, operacijska soba, soba za oporavak, jedinica za intenzivnu njegu, sobe za pacijente i druga područja. Sukcija dostupna na svakom vakuumskom izlazu može se koristiti za izvođenje većine drenažnih postupaka pacijenata, uključujući faringealnu aspiraciju, trahealnu i kiruršku sukciju, gastrointestinalnu drenažu i drenažu rane te pleuralnu sukciju.

OSNOVNI VAKUUM

Pojam “vakuum” označava prostor bez svih plinova, uključujući zrak. Ovaj izraz  koristi se za opisivanje bilo kojeg stupnja tlaka nižeg od standardnog atmosferskog tlaka od 14,7 phi ili 760 mm Hg na razini mora.

Ako se na zatvoreni spremnik priključi vakuumska pumpa i ukloni se polovica njegovog sadržaja, tlak unutar spremnika smanjit će se na polovicu izvornog tlaka. Preostali zrak će se proširiti te u potpunosti napuniti volumen spremnika. Unutar spremnika će se stvoriti subatmosferski tlak ili vakuum. Ako se u spremniku napravi mali otvor prema atmosferi, zrak izvan spremnika atmosferskog (višeg) tlaka će teći u spremnik koji ima subatmosferski (niži) tlak. Ovo kretanje zraka uzrokuje “usisavanje” na otvoru spremnika i nastavit će se sve dok se tlak zraka u spremniku ne izjednači s onim izvan spremnika.

Količina usisavanja u bilo kojem trenutku djelomično je određena stupnjem negativnog tlaka koji se primjenjuje. Tlakovi se mjere u smislu manometarskog tlaka. Manometarski je tlak iznad ili ispod atmosferskog tlaka okoline, označen nulom na običnim manometrima. Uobičajeni atmosferski tlak koji se koristi kao “nula” za kalibraciju je 760 mm Hg (14,7 psi), standard na razini mora. Negativni tlak je svaki tlak niži od atmosferskog, ili nule na manometru. Vakuum se može jednostavnije definirati kao negativni tlak, dok je usis primjena negativnog tlaka i odnosi se na kretanje zraka, tekućina ili krutina uzrokovano negativnim tlakom.

MJERENJE VAKUUMSKOG TLAKA

Negativni tlak se mjeri u smislu količine vakuumske sile koja djeluje na određeno područje kako bi podigla tekućinu u stupac do određene visine. Općenito se označava visinom žive ili vode u inčima, centimetrima ili milimetrima. I vodeni i živin stupac koriste se za mjerenje negativnih tlakova i stoga za standardizaciju i kalibraciju mehaničkih mjerača vakuuma. Prema tome, nadtlak se može izraziti u jedinicama žive i vode. Tablica faktora pretvorbe uključena je kao pomoć za razumijevanje razlika između izraza koji se koriste za mjerenje tlaka.

BRZINA PROTOKA

Kod mehaničke sukcije najbitnije je razmotriti  protok ili brzinu uklanjanja  zraka ili tekućine iz pacijenta. Brzina protoka određena je količinom negativnog tlaka koju stvara izvor vakuuma zajedno s otporom uređaja za sukciju, cijevi i katetera te viskoznošću tvari koja se usisava ili aspirira.

Ako su boca za prikupljanje, sukcijska cijev i kateter spojeni na regulator sukcije spojen na izvor vakuuma, vakuum se, kada se regulator otvori, prenosi kroz uređaj od izvora do kraja sukcijskog katetera. Dakle, prije nego što dođe do sukcije na vrhu katetera, mora postojati određena razina vakuuma u boci za prikupljanje.

Ako se podtlak u boci za prikupljanje poveća, povećat će se i protok kroz cijev. Međutim, kako se protok povećava, dolazi do postupne promjene od laminarnog (strujnog) do turbulentnog toka. U većini slučajeva kada dođe do turbulencije, negativni tlak u boci za prikupljanje mora se povećati gotovo četiri puta kako bi se udvostručio protok kroz opremu.

Potreban je oprez pri određivanju količine negativnog tlaka primijenjenog na pacijenta. Treba koristiti samo minimalnu količinu negativnog tlaka potrebnu za provedbu postupka sukcije. Ako je potreban dodatni protok, možda će trebati promijeniti druge varijable sukcije.

Osim negativnog tlaka, otpor uređaja za sukciju i fizičke karakteristike tvari koja se aspirira također utječu na protok ili brzinu uklanjanja tekućine iz pacijenta.

Zbog svoje mehaničke konfiguracije, svi vakuumski adapteri, regulatori sukcije i sustavi za prikupljanje imaju ugrađenu otpornost na protok. Općenito, ovaj otpor protoku zraka proizvođač smanjuje na najmanju moguću mjeru eliminiranjem manjih i restrikcijskih otvora. Određeni otpor je neizbježan, što rezultira smanjenjem protoka dok zrak prolazi kroz uređaj.

Kada se uređaju za sukciju doda cijev, otpor će se povećati i rezultirat će smanjenjem protoka. Najvažniji čimbenik koji utječe na otpor uređaja za sukciju unutarnji je promjer cijevi, katetera i priključaka katetera. Veliko povećanje protoka može se lakše postići povećanjem količine negativnog tlaka. Promjer cijevnih priključaka također se mora uzeti u obzir kao priključak s malim otvorom koji može uzrokovati ograničenje protoka. Cijevi od jedinice za prikupljanje do katetera trebaju biti što većeg promjera i što kraće. Povećanje protoka koje nastaje upotrebom dulje cijevi daleko je veće od onog koje nastaje upotrebom kraće cijevi.

Na protok uvelike utječu fizičke karakteristike tekućina koje se usisavaju, tj. viskoznost i kohezija. Kada aspirirani materijal uđe u bocu za prikupljanje, on više ne čini dio otpora protoku. Koristeći cijevi manje duljine i velikog unutarnjeg promjera,  smanjit će se otpor i cijevi i tekućine. Tijekom trahealne sukcije često se nailazi na tekućine  velike viskoznosti. One se uvlače u sukcijski kateter samo pomoću povećane razine vakuuma, a čak i tada se opiru protoku lijepeći se za tkivo i stijenku katetera i sukcijske cijevi.

SUKCIJSKA CIJEV

Preporučuju se prozirne cijevi jer omogućuju promatranje materijala koji prolaze tijekom sukcije. Upotrebom jednokratnih cijevi izbjegava se mogućnost unakrsne kontaminacije ponovnom uporabom. Budući da je za jednokratnu upotrebu, nema potrebe za čišćenjem i sterilizacijom. Debljina stijenke cijevi treba biti odgovarajuća kako bi se izbjegao kolaps kada je cijev izložena visokim negativnim tlakovima.

Abbott prodaje prozirnu jednokratnu usisnu cijev. Može se naručiti ili PVC sukcijska cijevi duljine 24 inča 0,3 inča (0,8 cm) unutarnji promjer. ili 100 ft. rola PVC sukcijske cijevi 9,3 in (0,8 cm) unutarnji promjer.  Kataloški broj role PVC cijevi od 100 stopa je 43455-0 (domaće) ili E122 (međunarodno).

 

Klinički aspekti sukcije

FARINGEALNA SUKCIJA

Sukcija se često koristi za uklanjanje prekomjernog sekreta iz faringealnih šupljina. Obično se koristi za pomoć pacijentu bez svijesti, pacijentu koji se oporavlja od anestezije ili teškom bolesnom pacijentu. Faringealna sukcija obično je potrebna u operacijskoj sali, području intenzivne njege, rađaonici, sobi za oporavak, hitnoj pomoći, inkubatorima i jedinici neurološke njege.

Kod faringealne sukcije obično je indicirana uporaba sljedeće opreme: izvor vakuuma, regulator sukcije, jedinica za prikupljanje sa zapornim ventilom, spojna cijev, kontrola protoka “Y”, “T” ili vrhom prsta i jedinica za sukciju katetera ili vrha krajnika.

Kateter velikog promjera općenito se koristi kako bi se izbjeglo izazivanje prekomjernih ograničenja protoka. Povećani protok rezultirat će bržom sukcijom i manjom promjenom okluzije cijevi. Kateteri trebaju biti tipa sa zviždaljkom. Preporučuje se korištenje sterilnog katetera kako bi se izbjegla mogućnost unakrsne kontaminacije. Stupanj negativnog tlaka koji se koristi za faringealnu sukciju općenito je prilično visok kako bi se omogućila brža sukcija sekreta.

Iako se sukcija područja ždrijela provodi onoliko često koliko je potrebno, neselektivnu sukciju treba izbjegavati jer može uzrokovati traumu sluznice ili edem mekih tkiva.

TRAHEALNA SUKCIJA

Sukcija se koristi za čišćenje dušnika ili traheobronhalnog stabla od viška sekreta i na taj način za održavanje prohodnosti dišnih putova kod pacijenata kojima je potrebna pomoć. Trahealna sukcija je dublja od faringealne, a izvodi se izravno ili kroz endotrahealni tubus ili traheostomsku kanilu. Kao specifičan primjer, trahealna sukcija može se koristiti za postoperativnu njegu pacijenata na torakalnoj kirurgiji. Također je korisna za pacijente nakon anestezije i za one u jedinici intenzivne njege kojima je potrebna umjetna ventilacija putem endotrahealne cijevi ili traheostomske kanile, a koji ne mogu učinkovito iskašljati. Trahealna sukcija obično se koristi u operacijskoj sali, sobi za oporavak, postoperativnoj sobi, bolesničkoj sobi i jedinici intenzivne njege.

Postupci i mjere opreza za trahealnu sukciju stroži su od onih za faringealnu. Sljedeća oprema općenito je indicirana za upotrebu: izvor vakuuma, regulator sukcije, jedinica za prikupljanje s preljevnim zapornim ventilom, spojna cijev, kontrola protoka “Y”, “T” ili vrhom prsta i sterilni kateter. Korištenje sterilnog katetera pomaže smanjiti kontaminaciju i spriječiti sistemsku infekciju.

Nikada nemojte izravno spajati sustav za sukciju na endotrahealni ili traheostomski tubus. Kada se sukcija vrši na ovaj način, tlak u plućima će padati sve dok ne dosegne maksimalni negativni tlak sustava za sukciju, što rezultira teškim, akutnim plućnim poremećajem i zatajenjem.

Negativan tlak u traheobronhalnom stablu može imati nekoliko učinaka na pluća. Volumen pluća može se smanjiti uzrokujući atelektazu. Ako su traheja ili endotrahealni tubus potpuno začepljeni kateterom, može doći do masivne atelektaze koja rezultira hipoksijom i smrću. Ova se opasnost može smanjiti korištenjem velikih endotrahealnih ili traheostomskih tubusa, ili najmanjeg sukcijskog katetera koji će učinkovito usisati sekret, ili ograničavanjem trajanja sukcije na stvarno potrebno vrijeme. Upotreba “T” ili kontrole protoka vrhom prsta omogućuje potpuniju kontrolu usisavanja.

Čak i kada se koristi kateter i dišni sustav je otvoren prema atmosferi, dolazi do određenog pada tlaka u plućima tijekom trahealne sukcije. Ukupni pad tlaka koji se razvija u plućima ovisi o tome koliko je kateter blizu endotrahealne (ili traheostomske) cijevi. Točno pristajanje imat će isti učinak kao primjena sukcije izravno na endotrahealni tubus; komunikacija s atmosferom bit će prekinuta. Sukcija može biti učinkovito i sigurno samo kada zrak može teći niz vanjske stijenke katetera u dovoljnoj količini da spriječi previsok negativni intrapulmonalni tlak.

Stoga je veličina katetera koji se koristi za trahealnu sukciju vrlo važna. Kako se veličina sukcijskog katetera povećava, može se povećati negativni tlak u plućima. Promjer katetera ne smije biti toliko malen da ozbiljno ograniči protok, ali ipak mora biti dovoljno malen da stane u endotrahealni tubus dok napušta dišni put. Praktično pravilo znači da vanjski promjer katetera ne smije biti veći od ½ unutarnjeg promjera endotrahealnog ili traheostomskog tubusa.

Količina negativnog tlaka potrebna tijekom trahealne sukcije ovisi o nizu čimbenika, uključujući promjer katetera i fizička svojstva sekreta koji se uklanja. Treba koristiti minimalnu količinu vakuuma potrebnu za izvlačenje sekreta u bocu za prikupljanje. Razne reference sugeriraju raspon od 80 do 175 mm Hg. U slučaju iznimno gustog sekreta, možda će biti potrebni viši tlakovi.

 

Vrste postupaka sukcije

GASTROINTESTINALNA SUKCIJA

Postoji nekoliko situacija u medicini koje zahtijevaju korištenje gastrointestinalne sukcije čija je primarna svrha evakuacija polučvrstih tvari, tekućina i plinova iz želuca i crijevnog trakta.

Glavni su razlozi želučane ili crijevne sukcije uklanjanje nakupljenog želučanog sadržaja (zraka ili tekućine), sprječavanje nakupljanja želučanog sadržaja i sprječavanje nakupljanja progutanog zraka. Gastrointestinalna sukcija se obično koristi i u medicinskim i kirurškim odjelima, kao i u jedinicama intenzivne njege i hitnoj pomoći. Ako se primjenjuje nasumično i bez odgovarajućih mjera opreza, gastrointestinalna sukcija može imati štetne učinke. Sluznica iz specijalnih mukoznih stanica koje oblažu gastrointestinalni trakt štiti tkivo koje se nalazi ispod njega od inače erozivnih učinaka kiselih sekreta i enzima koji se luče u normalnom probavnom procesu. Prilikom sukcije i uklanjanja sadržaja, želudac  ima tendenciju kolapsa oko sukcijske cijevi. Ulazni otvor u sukcijskoj cijevi može se povući prema površini tkiva dok želudac kolabira, što dovodi do postojane sukcije na jednom mjestu sluznice želuca. Ne samo da to blokira drenažnu cijev te dovodi do nakupljanja izlučenih tekućina u drugim dijelovima gastrointestinalnog trakta, već  pretjerana sukcija na jednom mjestu stijenke želuca može istrošiti sluznicu i uzrokovati ulceracije, krvarenje ili perforaciju na tom mjestu.

Intermitentna  sukcija može smanjiti oštećenje sluznice probavnog sustava i začepljenje vrha katetera, ako se povuče uz stijenku crijeva. Tijekom jednog punog ciklusa intermitentne sukcije, vrh katetera će pasti sa stijenke jer se sukcija smanjuje na atmosferski tlak u unaprijed određenom i, u nekim slučajevima, podesivom intervalu. Osim toga, intermitentna sukcija može pružiti mjerljivo učinkovitije sredstvo za drenažu nehomogene tvari iz šupljine od metode kontinuirane drenaže. Uređaj za gastrointestinalnu sukciju bi stoga trebao osigurati umjereni povremeni vakuum s malim brzinama protoka.

Istaknuti američki kirurg Wangensteen razvio je uređaj za sukciju s tri boce s istiskivanjem vode. Sila vode koja teče iz gornje boce u donju bocu (zbog sile gravitacije) proizvodi blagu sukciju. Količina negativnog tlaka može se prilagoditi povećanjem ili smanjenjem udaljenosti između dvije boce.

Druga vrsta uređaja za gastrointestinalnu sukciju je prijenosna termo pumpa. To je nemehanička jedinica na električni pogon koja radi na principu da se zrak širi i skuplja kada je izložen varijacijama u toplini. Količina zraka u zatvorenom prostoru se zagrijava, zrak se širi i dio izlazi kroz jednosmjerni ventil. Ciklus grijanja se zaustavlja, dopuštajući zraku u zatvorenom prostoru da se ohladi i tako skupi stvarajući subatmosferski tlak. Termo pumpa omogućuje isprekidanu sukciju (zbog uključenja i isključenja ciklusa grijanja), međutim, tlak u uređaju se ne vraća u atmosferu tijekom isključenja. Ova vrsta jedinice ne može se podesiti za različite negativne tlakove, ali je ograničena na niski od približno 90 mm Hg i visoki na približno 120 mm Hg.

Specijalizirani regulator vakuuma u probavnom sustavu koji se koristi s vakuumskim sustavom središnjeg cjevovoda daje relativno jednostavan, kompaktan uređaj za gastrointestinalnu sukciju. Ova vrsta uređaja općenito ima nekoliko priključaka, a ponekad nudi poželjnu značajku intermitentne (ili barem isprekidane) sukcije.

Kako bi se iskoristila prednost hidrauličkog potiska dostupnog kod intermitentne sukcije, spremnik za prikupljanje mora biti smješten iznad razine pacijenta. Ako se tekućine povlače u cijev sukcijom, gravitacija će ih težiti povući natrag prema pacijentu kada sukcija popusti. Ako se boca za prikupljanje postavi na razinu ispod pacijenta, razvit će se sifon koji će rezultirati kontinuiranom, a ne intermitentnom sukcijom.

Kada se spremnik za prikupljanje nalazi iznad pacijenta, potrebna je veća količina vakuuma za podizanje tekućine uz cijev nego što bi to bilo potrebno za sustav kontinuirane sukcije gdje je boca za prikupljanje na podu. Grafikon u Dodatku X pokazuje približna povećanja tlaka koji odgovaraju visini boce za prikupljanje iznad pacijenta. Općenito, odgovara  neka srednja (80 do 120 mm Hg) negativna postavka vakuuma plus približno 20 mm Hg negativnog tlaka. Bolničko osoblje će koristiti samo onoliko vakuuma koliko je potrebno za dovođenje tekućine kroz cijevi u bocu za prikupljanje.

Ako se boca za prikupljanje nalazi 18 inča iznad pacijenta, trebat će negativni tlak od 34 mm Hg da se voda podigne uz sukcijsku cijev i u bocu za prikupljanje. Ako je za upotrebu propisan vakuum od 90 mm Hg, postavci negativnog tlaka treba dodati 3 mm Hg tako da se očitava približno 124 mm Hg negativnog tlaka. Dok god tekućina potpuno puni cijev, pacijent neće primiti vakuum veći od 90 mm Hg. Budući da se ISU (intermitentna sukcijska jedinica) može podesiti na konstantan ili intermitentan način rada u rasponu od 0 do 200 mm Hg, ne bi trebalo biti problema u postizanju željene razine negativnog tlaka.

Posuda za prikupljanje može se koristiti na razini nižoj od razine pacijenta. ISU će se ciklički uključiti i isključiti, ali zbog efekta sifona koji se razvija, protok u bocu bit će kontinuiran, a ne intermitentan.

Dostupan je veliki izbor gastrointestinalnih tubusa posebnog dizajna i namjene, u rasponu veličina od 12 do 18 French. Veličina 14 French se najčešće koristi za odrasle pacijente. (Vidi Dodatak X)

Prilikom postavljanja uređaja za gastrointestinalnu sukciju, pazite da spojna cijev između spremnika za prikupljanje i pacijenta ne bude prekrivena. Duljina cijevi trebala bi biti što kraća, budući da će duže cijevi uzrokovati veća ograničenja protoka.

Povremeno tijekom intermitentne sukcije, tekućina će putovati samo dijelom kroz cijev tijekom svakog ciklusa“uključenja”. Razlozi za to su:

 • Negativni tlak možda nije dovoljno visok da podigne tekućinu do kraja u cijev i u bocu.
 • Želudac može biti potpuno ispražnjen od tekućine, u kojem slučaju treba isprati sustav kako bi se utvrdilo je li želudac doista prazan.
 • U želucu može biti više krutine nego tekućine što uzrokuje začepljenje cijevi. U ovoj situaciji obično se primjećuje da se materijal diže malo bliže boci sa svakim ciklusom uključivanja.
 • Pleuralna sukcija.
 • Glavni ciljevi torakalne drenaže su smanjenje pneumotoraksa i uklanjanje krvi i eksudata, a oba rezultiraju širenjem pluća. Zrak može ući u torakalnu ili pleuralnu šupljinu kroz prsni koš zbog kirurškog otvaranja prsnog koša ili slučajne rane na prsnom košu. Pneumotoraks (prisutnost zraka ili plina u pleuralnoj šupljini) također može biti rezultat curenja zraka kroz pluća uzrokovanog puknućem mjehurića ili probijanjem pluća uzrokovanog ranom kao što je prijelom rebra ili kirurški otvor. Tekućina u pleuralnoj šupljini također može biti uzrokovana raznim bolestima ili ozljedama prsnog koša.

Ako zrak, krv ili druge tekućine dospiju u intrapleuralno područje, uzrokuju kolaps pluća. U pleuralnoj šupljini mora se održavati blagi negativni tlak jer je negativni intrapleuralni tlak neophodan za normalnu respiratornu funkciju. Svrha torakalne drenaže je ukloniti i tekućine i zrak iz prsnog koša, dopuštajući plućima da se ponovno šire dok se održava negativni tlak u pleuralnom prostoru. Obično se koristi u područjima kritične njege, sobama za oporavak i bolesničkim sobama.

Ponekad će obična drenaža vodenom brtvom biti dovoljna za pravilno ponovno širenje pluća budući da će zrak i tekućina napustiti pleuralnu šupljinu tijekom faze izdisaja pri disanju, ali ponovni ulazak zraka tijekom udisaja sprječava vodena brtva. U slučajevima kada su prisutna značajna curenja zraka, možda će biti potrebno pomoći drenažu vodene brtve mehaničkom sukcijom. To je zajamčeno kada postoji kontinuirano kretanje zraka u prsima kao što je moguće kod spontanog pneumotoraksa, ubodne rane na prsima ili otvorene površine nakon djelomične operacije pluća. Prekomjerno stvaranje tekućine u pleuralnoj šupljini također može zahtijevati mehanički potpomognutu pleuralnu drenažu. Ako se sukcija primjenjuje kada nema istjecanja zraka u prsni koš, drenažna cijev može prianjati uz pluća, začepljujući tako otvor cijevi i sprječavajući drenažu. Ova opasnost se smanjuje upotrebom katetera s više otvora.

Prekomjerni negativni tlak u pleuralnoj šupljini može spriječiti normalno brtvljenje puknute ili potrgane alveole. Za torakalnu sukciju potreban je precizan uređaj za ograničavanje tlaka. Normalni raspon negativnog tlaka u intrapleuralnom području je 5 do 20 cm H2O. Ovaj raspon tlakova općenito se koristi kao smjernica za određivanje količine pritiska koji se primjenjuje na pacijenta.

Uređaj za torakalnu drenažu može imati čak tri posude; spremnik s podvodnom brtvom, spremnik za prikupljanje i spremnik za regulaciju vakuuma. Spremnik s podvodnom brtvom i spremnik  za prikupljanje koriste se s ili bez sukcije; posuda za regulaciju vakuuma potrebna je kada se sukcija primjenjuje na sustav.

Spremnik s podvodnom brtvom može se koristiti samostalno. U tom slučaju služi i kao podvodna brtva i kao spremnik za prikupljanje. Ima čep koji čvrsto prianja i sadrži dvije šuplje cijevi; kratku, koji se proteže oko jedan inč u posudu, i dugu, koja se proteže gotovo do dna posude.

Posuda je djelomično napunjena vodom do razine od 2 cm iznad dna dugačke cijevi. Cijev koja ide od prsnog koša pacijenta spojena je na dugu cijev u spremniku s podvodnom brtvom. Ova postavka funkcionira na sljedeći način: dok se prsni koš steže zbog izdisaja ili kašlja, zrak i tekućina prolaze kroz drenažnu cijev koja se proteže ispod vode u boci. Tijekom inspirija raste negativni intrapleuralni tlak i voda se djelomično usisava kroz drenažnu cijev. Voda će se podići kroz cijev samo do visine jednake visini podtlaka u prsima. Posudu treba postaviti na razinu nešto ispod razine prsnog koša pacijenta tako da ne postoji mogućnost da se voda u cijevi podigne dovoljno visoko da se uvuče u prsnu šupljinu. Voda će osigurati brtvljenje kako bi se spriječio ponovni ulazak zraka u intrapleuralno područje. Dubina vode u boci mora biti primjerena fluktuaciji vode u cijevi. Kada se tijekom udisaja voda u cijevi digne, dno cijevi mora ostati uronjeno u vodu kako bi se održalo brtvljenje.

Kako tekućina otječe iz prsnog koša, razina tekućine u podvodnom spremniku brtve će rasti. Kako se visina tekućine u posudi povećava, količina tlaka potrebna u pleuralnoj šupljini da se spusti razina tekućine u podvodnoj drenažnoj cijevi također će se povećati. Iz tog razloga, posuda za prikupljanje obično se postavlja između pacijenta i posude s podvodnom brtvom. Spremnik za prikupljanje ima čvrstu kapicu koja sadrži dvije kratke cijevi. Jedna cijev spojena je na cijev za pacijenta, a druga na dugačku cijev u spremniku s podvodnom brtvom. Tekućina istječe iz cijevi i pada u spremnik za prikupljanje. Zrak nastavlja dalje u spremnik s podvodnom brtvom koji, zbog zatvorenosti sustava, funkcionira na isti način kao i kada se koristi sam. Upotreba posude za prikupljanje omogućuje točno mjerenje istjecanja tekućine. Također, karakteristike aspirirane tekućine postaju vidljive.

Kada zrak neprestano curi iz pluća, uređaju za drenažu može se dodati sukcija. Sukcija održava negativni tlak u pleuralnoj šupljini i brže uklanja tekućinu i zrak. Posuda za regulaciju vakuuma dodaje se sustavu s dvije boce kada se koristi sukcija. Spojen je na izvor vakuuma i koristi se za održavanje vrlo niskog negativnog tlaka (-5 do -30 cm H2O). Kroz poklopac treće posude prolaze tri cijevi; dvije kratke i jedna duga koja se proteže niz sredinu posude. Jedna kratka cijev spojena je na kratku cijev u spremniku s podvodnom brtvom, a druga je spojena na izvor sukcije. Duga cijev je otvorena prema atmosferi i proteže se u vodu u posudi. Ako je dugačka cijev umetnuta 10 cm u vodu, boca za regulaciju sukcije će omogućiti prolazak  samo 10 cm H2O negativnog tlaka kroz sustav. Kako sukcija uzrokuje povećanje negativnog tlaka unutar posude, tekućina u dugoj cijevi se spušta. To se događa jer zrak iznad vode u cijevi pri atmosferskom tlaku gura tekućinu u posudu koja ima tlak ispod atmosferskog. Kada podtlak postane jednak 10 cm vode, razina vode u dugoj cijevi se spustila i dosegnula dno cijevi. Kada podtlak prijeđe 10 cm vode, zrak se kroz ovu cijev usisava u sustav, mjehurićima se diže kroz vodu. Podtlak unutar regulacijske posude, a time i u cijelom sustavu, ne smije prijeći 10 cm vode. U ovoj posudi mora postojati relativno sporo konstantno stvaranje mjehura kao pokazatelj da se negativni tlak održava na 10 cm H2O.

Treća posuda će kontrolirati negativni tlak na bilo kojoj prethodno postavljenoj razini. Na primjer, ako se dugačka cijev produži 20 cm u vodu u posudi, podtlak unutar posude neće prijeći 20 cm H2O.

Osim kada je dugačka cijev za regulaciju tlaka otvorena prema atmosferi, cijeli sustav s tri boce mora biti nepropustan za zrak kako bi pravilno funkcionirao. Više informacija o pleuralnoj sukciji potražite u priručniku RECEPTASEAL®.

Kirurška sukcija

Sukcija je neophodna u operacijskoj sali i rađaonici. Koristi se za čišćenje operativnog polja od krvi, sekreta i drugih materijala. U isto vrijeme, anesteziolog može izvesti faringealnu i trahealnu sukciju kako bi se održao slobodan dišni put. Po završetku operacije, mogu se umetnuti cijevi (gastrointestinalne, pleuralne) za postoperativnu drenažu. One se često provjeravaju prije nego što se pacijent pošalje u sobu za oporavak.

Sva područja bolnice, posebno operacijska dvorana, trebaju koristiti cijevi velikog promjera i priključke sustava za sukciju kako bi se izbjeglo ugrožavanje brzine protoka. Budući da neki operativni zahvati daju veliku količinu tekućine u kratkim vremenskim razdobljima, sustav za sukciju mora biti u stanju brzo ukloniti nakupljenu tekućinu. Kateteri malog promjera ne mogu obaviti ovaj zadatak.

Sump cijevi koriste se za održavanje mjesta operacije bez akumuliranih tekućina kada je proizvodnja kontinuirana i vrlo spora. Nastavci za sukciju tipa Yankauer koriste se za čišćenje akutne tekućine s kirurških mjesta. Tok sukcije reguliran tlakom može se preusmjeriti kroz kateter ili usisni vrh pomoću kontrole protoka vrhom prsta. Nakon što je regulator postavljen na unaprijed određenu razinu sukcije, osoba koja koristi sustav može vršiti sukciju vrhom katetera postavljanjem svog palca preko otvora za kontrolu protoka. Kada se koristi s kateterom, jedna ruka drži ventil za kontrolu protoka, dok druga kontrolira postavljanje katetera. Kada se kontrolni ventil koristi sa sukcijskim vrhom tipa Yankauer, kontrola protoka ugrađena je u ručku vrha, što omogućuje rad jednom rukom.

Sabirna posuda za  drenažu kirurške rane treba postaviti na pod što bliže pacijentu, umjesto na zid iznad razine pacijenta. Time se eliminira potreba za dodatnim negativnim tlakom koji bi bio potreban za dovođenje materijala u spremnik. Također, postavljanje spremnika za prikupljanje na pod smanjuje mogućnost začepljenja cijevi. Preporučuje se da se zaporni ventil koristi sa sabirnom posudom kao zaštita od curenja tekućina u sustav.

ODRŽAVANJE OPREME ZA SUKCIJU

Rutinsko održavanje i pregled važni su za učinkovitost uređaja za sukciju. Dobra sukcija ovisi o čistoj opremi. Čak će i najbolja vakuumska pumpa biti beskorisna ako su dodatci za vakuum začepljeni.

Svaka bi bolnica trebala imati program preventivnog održavanja svojih sustava za sukciju kako bi spriječila skupe kvarove i održala vrhunsku učinkovitost svoje opreme. Neučinkovit rad sustava za sukciju obično se razvija kao rezultat ulaska aspiriranih tekućina u sustav, što je često uzrokovano:

 • Kvarom zaštitnog ventila ili boce za zamku koji sprječava ulazak tekućine u sustav. Tijekom određenog razdoblja, iako se ventil ili boca sifona možda neće pokvariti, para u zraku koja se kondenzira u vakuumskom vodu može rezultirati okluzivnim nakupljanjem.
 • U slučaju upotrebe staklenih boca, neadekvatnim pranjem i neadekvatnim čišćenjem cijevi, metalnih priključaka itd., jer ne rezultira uklanjanjem svih organskih materijala, nego doprinosi nakupljanju.
 • Često se spojni adapteri, linijski ventili itd. djelomično začepe dlačicama ili drugim krhotinama koje tijekom određenog vremena mogu doprinijeti neučinkovitom usisavanju. Utvrdili smo da postavljanje zračnog filtra u vakuumski vod na problematična mjesta obično može spriječiti ili barem usporiti nakupljanje takvog otpada.

Svi prodajni prostori opremljeni su opremom za detekciju protoka vakuuma koju naši predstavnici koriste kao pomoć bolničkom osoblju u otkrivanju područja restrikcije u vodovima vakuuma. Američka udruga za komprimirani plin objavila je prihvatljive brzine protoka za vakuumske izlaze. Ovo je uključeno u odjeljak priručnika o održavanju.

Za daljnje informacije pogledajte odjeljak Održavanje opreme za sukciju.

VAKUUM

Vakuum se definira kao razlika između atmosferskog i subatmosferskog tlaka, kojeg stvara uređaj za vakuum, npr. vakuumska pumpa.

Prema dogovoru, tlakovi niži od atmosferskog nazivaju se negativnima.

Strogo govoreći, izraz vakuum znači da u komori nema plinova, što uključuje i zrak. Stoga je tradicionalna vakuumska boca ona iz koje su ispumpani svi plinovi, čak i molekule zraka.

Maksimalna količina negativnog tlaka koju vakuumska pumpa može proizvesti je -1,0 atmosfera, ili 760 mm Hg (29,2 in Hg) kada se mjeri mjeračem vakuuma. Kada su molekule potpuno uklonjene iz prostora, nije moguće ukloniti ništa drugo. Stoga je nemoguće ukloniti više od jedne atmosfere pri stvaranju negativnog vakuumskog tlaka.

Negativni vakuumski tlakovi općenito se izražavaju u milimetrima žive (mm Hg) ili inčima žive (u Hg). Torakalni mjerači, koji se koriste za postupke s niskim usisom, često su skalirani u cm H2O.

Sukcija


Usisavanje se definira kao protok zraka ili tekućine, au nekim slučajevima i krutih tvari poput ugrušaka i tkiva, kroz usisnu cijev. Protok je stvoren snižavanjem tlaka na jednom kraju cijevi. Stoga crtež u nastavku ilustrira kako sobni zrak struji u kraj cijevi pacijenta kada se primijeni vakuum.

Sukcija je klinička uporaba brzina protoka koje stvaraju vakuumski sustavi.

STOPA PROTOKA

Brzina protoka odnosi se na brzinu kojim vakuumski tlakovi uvlače tekućine i zrak u sustave sabirnih posuda tijekom postupaka sukcije. Brzine protoka zraka općenito se izražavaju u standardnim kubičnim stopama po minuti (SCFM) ili u litrama po minuti (L/min). Brzine protoka tekućine (npr. krvi ili fiziološke otopine) općenito se izražavaju u mililitrima u sekundi (ml/s).

Slobodni protok zraka je najveći protok zraka u uređaj za proizvodnju vakuuma. Za sve praktične svrhe, slobodan protok zraka može se mjeriti na izlazu u zidu ili stupu kako bi se odredio maksimalni potencijal brzine protoka vakuumskog sustava na određenom mjestu u bolnici. To treba učiniti prije dodavanja restriktivnih elemenata kao što su regulatori, kanistri, priključci, adapteri, cijevi, štapići itd. Restriktivni učinak ovih elemenata može se mjeriti pojedinačno dok se dodaju u sustav sabirne posude, a zatim, ako je potrebno, modificiran kako bi se poboljšale brzine protoka.

Ako je za pristup središnjem vakuumskom sustavu potreban regulator, a čini se da sam regulator možda ograničava protok, zamijenite regulator drugim izlazom i utvrdite povećava li se protok. Ako se povećava, izvorni regulator možda treba očistiti ili servisirati. Možda će trebati provjeriti druge regulatore kako bi potvrdili vaše nalaze.

OTPOR

Otpor uzrokuje smanjenje protoka i sprječava postizanje maksimalnog potencijala protoka. Jednostavno govoreći, preveliki otpor može ugroziti funkcionalnu učinkovitost sustava za sukciju i prikupljanje do točke u kojoj bi se u kliničkom okruženju mogle pojaviti situacije opasne po život.

Četiri osnovna čimbenika doprinose otporu:

 • unutarnji promjer
 • trenje
 • duljina cijevi
 • gustoća fluida

Praktično govoreći, otpor je uzrokovan začepljenim cijevnim adapterima i/ili regulatorima i izlazima, cijevima koje su kolabirale ili su prikliještene, cijevima malog promjera, priključcima i adapterima malog promjera i cijevima koje su preduge. Zakrivljenost puta protoka kroz cijeli sustav sukcije također može ograničiti protok.

Daleko najutjecajniji faktor koji utječe na otpor sustava za sukciju unutarnji je promjer njegovih pojedinačnih komponenti. Povećanje protoka može se lako postići povećanjem unutarnjeg promjera različitih dijelova sustava. Zapravo, začepljena cijev rezultira smanjenim promjerom, što zauzvrat smanjuje brzinu protoka. Stoga je ključno da priključci, adapteri, cijevi i regulatori budu čisti i bez nečistoća.

Protok koji se obično pojavljuje u sustavima za sukciju/prikupljanje je turbulentan za razliku od laminarnog. Turbulencija je prvenstveno posljedica miješanja zraka i aspirata tijekom postupka sukcije.

Općenito, kada se duljina cijevi prepolovi, protok se povećava gotovo jedan i pol puta (1,41X). Iz podataka u tablici 5. korisnici bi mogli povećati stope protoka sukcije za čak 12%, ako bi se koristile cijevi duljine 16′ umjesto 20′. Kad bi se mogle koristiti duljine od 12′, ostvarilo bi se povećanje protoka od 29%, sve dok su svi ostali faktori konstantni.

Povećanjem promjera cijevi i priključaka, kao i skraćivanjem duljine korištenih cijevi, može se početi optimizirati potencijal brzine protoka sustava za sukciju/prikupljanje.

Gustoća tekućine koja se aspirira također utječe na brzinu protoka. Što je tekućina gušća i viskoznija, protok će biti sporiji. Budući da praktičari rijetko imaju kontrolu nad vrstom tekućine koja se aspirira, ovim faktorom otpora je manje moguće upravljati.

Klinička razmatranja

VISOKI NEGATIVNI TLAK/VISOKI SCFM

Ovo stanje predstavlja optimalno stanje u kliničkom okruženju. Očitanje visokog negativnog tlaka (preko 300 mm Hg) ukazuje na ispravno funkcioniranje vakuumskog sustava koji tako može pružiti visoke razine negativnog tlaka i brzine protoka kada je to potrebno. Također pokazuje jasno odsustvo značajnih propuštanja zraka u vakuumskom sustavu. Propuštanje vakuuma smanjuje maksimalni vakuumski potencijal usisnog sustava.

Visoki SCFM ili slobodni protok zraka ukazuje na to da komponente sukcijskog sustava (priključci, adapteri, cijevi, regulator, sam sukcijski spremnik) ne ograničavaju slobodan protok zraka ili, u kliničkim uvjetima, tekućine.

VISOKI NEGATIVNI TLAK/NISKI SCFM

Ovo stanje ukazuje na to da dok bolnički vakuumski sustav radi ispravno, elementi ili komponente koje čine sustav za usisavanje ograničavaju slobodan protok zraka. Područja koja treba ispitati tijekom servisiranja su:

 • prikliještena ili naborana cijev
 • začepljena cijev
 • premali promjer cijevi
 • kolabirana cijev
 • predugačka cijev
 • začepljeni adapteri
 • premali otvor adaptera 
 • začepljen regulator 
 • premalen otvor regulatora 
 • začepljen izlaz
 • premali izlazni otvor 

Pregledajte svaki element ili komponentu kompletnog sukcijskog sustava. Zamijenite prikliještenu ili začepljenu cijev, očistite adaptere i uvjerite se da ništa ne ometa slobodan protok zraka u sustav. Ako sumnjate da su regulator ili izlaz začepljeni, ili da su otvori premali, obratite se osoblju odjela za održavanje i preporučite odgovarajuće mjere koje treba poduzeti kako biste poboljšali protok. Nemojte čistiti niti na neki drugi način manipulirati regulatorima ili zidnim utičnicama bez izričitog dopuštenja osoblja odjela za održavanje.

NIZAK NEGATIVNI TLAK/NISKI SCFM

Ovo negativno stanje neprihvatljivo je za većinu kliničkih situacija. Primarna poteškoća može biti neispravno funkcioniranje središnjeg vakuumskog sustava, prijenosna pumpa ili neispravan mjerač. Provjerite  je li regulator ili mjerač postavljen na FULL  za otvaranje vakuuma, a zatim odredite je li stanje niskog SCFM-a uzrokovano stavkama na gore prikazanom popisu za rješavanje problema. Ako na sukcijskom sustavu  nema ograničenja, problem leži u izvoru vakuuma, neispravnom mjeraču ili regulatoru i treba ga prijaviti osoblju odjela za održavanje.

Neispravan regulator ili mjerač mogao bi biti postavljen na FULL  za potpuni vakuum i još uvijek dovoljno curiti da ugrozi potencijal vakuuma. Za provjeru neispravnih mjerača i regulatora, slijedite isti postupak opisan ranije u odjeljku pod naslovom OTPOR. Compressed Gas Association (Udruženje za komprimirani plin) preporučuje minimalni vakuum od 15 inča (381 mm Hg).

PREPORUČENE BRZINE PROTOKA PO PODRUČJU RADA

Tablica 6 navodi preporučene brzine protoka SCFM-a prema lokaciji odjela unutar bolnice. “Faktor istodobne upotrebe” označava preporučenu razinu SCFM-a kada se svi izlazi vakuuma u sobi ili na oznaci “po krevetu” koriste u isto vrijeme. Na primjer, ako operacijska dvorana ima četiri izlaza, svaki bi izlaz trebao biti sposoban transportirati 100% preporučenog SCFM-a, čak i ako se svi koriste u isto vrijeme. S druge strane, ako se istovremeno koriste dva izlaza po krevetu u oporavku, dopušteno je 50% preporučenog SCFM-a. Ovu tablicu priprema i objavljuje Compressed Gas Association, Inc., Arlington, VA, koja daje preporuke za medicinske kirurške vakuumske sustave u zdravstvenim ustanovama diljem Sjedinjenih Država.

UPOTREBA MJERAČA ZA VAKUUM / ROTOMETAR

Sorensenov  mjerač vakuuma/rotometar  skup je i osjetljiv dio opreme. Dizajniran je za mjerenje količine protoka i vakuuma u bilo kojoj točki usisnog sustava. Dok su mjerač i rotometar pažljivo kalibrirani u tvornici i daju točna očitanja, instrument nije dizajniran niti namijenjen za kalibraciju ili certifikaciju bolničkih središnjih vakuumskih sustava.

Instrument vakuum mjerač/rotometar koristan je u dijagnosticiranju izvora restrikcije i konektora i adaptera koji su pokvareni ili cure. Koristan je u identificiranju uzroka niskog vakuuma i/ili niskih SCFM brzina protoka. U tom smislu, mogu se izvršiti odgovarajući popravci ili čišćenje kako bi se vakuumski sustav vratio u povoljnije radne uvjete.

Pažljivo izvadite vakuum mjerač/rotometar iz njegove torbice od pjenaste gume. Uklonite zaštitnu kapicu s konusa rotometra i pohranite ih u kutiju dok ne završite s uporabom instrumenta. Zaštitne kapice treba uvijek zamijeniti nakon uporabe kako bi se spriječio ulazak  prašine, vlakana i drugih čestica i krhotina u instrument. Nakupljanje stranih ostataka moglo bi na kraju ugroziti funkcionalnu učinkovitost instrumenta.

Korištenje spojne cijevi koja se nalazi u kompletu:

 • Spojite univerzalni priključak konusa rotometra s gornje strane.
 • Postavite koljeno preko muškog nastavka na dnu bolničkog regulatora ili mjerača ili na otvor za pacijenta spremnika za sukciju. Ako želite, SCFM se može izmjeriti na kraju cijevi pacijenta korištenjem popisa broj 43473-01 (TTP14).
 • Postavite bolnički regulator vakuuma ili mjerač na FULL kako biste otvorili vakuum.
 • Očitajte brzinu protoka SCFM-a na skali rotometra.

Očitavanje SCFM-a pokazuje koliko dobro zrak teče kroz uređaj za sukciju u njegovoj trenutnoj konfiguraciji. Također daje naznaku koliko će dobro aparat za usisavanje funkcionirati u kliničkom okruženju. Ako je očitanje SCFM-a nisko, kliničari mogu razumno očekivati da uređaj ima manju sposobnost sukcije  aspirata.

Negativni tlak ili vakuumski potencijal bolničkog središnjeg vakuumskog sustava može se odrediti spajanjem instrumenta za vakuum/rotometra na isti način kao kod mjerenja SCFM-a. Dok je mjerač vakuuma ili regulator postavljen na FULL, zatvorite protok zraka stavljanjem prsta preko kraja muškog konusa na dnu rotometra. Kuglica u rotometru će odmah pasti jer zrak više ne teče kroz sustav. Međutim, kazaljka na manometru će se početi dizati, što ukazuje na stvaranje negativnog tlaka. Kada se igla zaustavi, očitanje na skali će odražavati maksimalni vakuumski potencijal sustava. Ako se sumnja na neispravan manometar ili regulator, zamijenite manometar iz drugog izlaza kako biste provjerili mrtvi tlak. Ako zamjenski mjerač očitava isto, originalni mjerač vjerojatno nije neispravan. Neispravne mjerače treba prijaviti osoblju odjela za održavanje. Nekoliko čimbenika utječe na vakuumski potencijal središnjeg vakuumskog sustava bolnice. Gotovo svi centralni vakuumski sustavi imaju pomoćnu pumpu koja se uključuje kada vakuumski potencijal primarne pumpe padne ispod zadane razine negativnog tlaka. Kada se sekundarna pumpa uključi, dolazi do povećanja negativnog tlaka i vraća vakuumski potencijal sustava na željenu razinu. Razinu negativnog mrtvog tlaka treba zabilježiti na obrascu izvješća o servisu Sorensen Suction Service. Općenito govoreći, negativan tlak bit će veći od 300 mm Hg. U slučajevima kada je manji od 300 mm Hg, bit će potrebno utvrditi je li mjerač neispravan, ili jesu li metalni dijelovi i spojnice labavi, čime se ugrožava vakuumski potencijal sustava. Samo pod ekstremno visokim razinama negativnog tlaka, općenito iznad 500 mm HG, igla na manometru će se podići iznad nule u otvorenom položaju.

ČIŠĆENJE OPREME I LINIJA ZA SUKCIJU

Ako se aspirat nenamjerno izvuče izvan posude za sukciju/prikupljanje, nakupljanje krvi, tjelesnih tekućina i drugih eksudata često ograničava brzinu protoka smanjujući promjer različitih spojnih lumena unutar spojeva ili unutar samog mjerača.

Komplet za servisiranje uređaja za sukciju Sorensen sadrži bocu freona – nehlapljivog sredstva za čišćenje opće namjene – koji je učinkovit u otapanju i uklanjanju stranog materijala koji se općenito nalazi u uređajima za sukciju. Jednako učinkovito sredstvo za čišćenje je vodikov peroksid koji se može kupiti po nominalnoj cijeni u većini ljekarni. Freon se koristi u elektroničkoj industriji za čišćenje glava za vrpce i druge elektroničke opreme. Može se kupiti u većini trgovina koje prodaju elektroniku. Međutim, cijena je znatno viša ako se kupi preko prodajnih mjesta kao što je Radio Shack.

Ako se kao sredstvo za čišćenje odabere vodikov peroksid, prozirnu bočicu u kompletu za servisiranje uređaja za sukciju treba pažljivo omotati ljepljivom trakom kako bi se spriječio prodor svjetlosti. Kada je izložen svjetlu, vodikov peroksid se razgrađuje na kisik i vodu. Stoga je učinkovitost čišćenja vodikovim peroksidom smanjena ako je izložen svjetlu pa makar i nakratko.

U komplet za servisiranje uređaja za sukciju Sorensen također je uključen dugi, iznimno veliki čistač cijevi za korištenje u čišćenju otpadaka s spojnica i adaptera. Dodatna sredstva za čišćenje cijevi mogu se kupiti u gotovo svakoj trgovini rukotvorina po nominalnoj cijeni. Tvrtka neće isporučivati dodatna sredstva za čišćenje cijevi ili otapala za čišćenje.

Za učinkovito čišćenje:

 • Obilno nanesite freon ili vodikov peroksid na sredstvo za čišćenje cijevi.
 • Gurajte čistač cijevi naprijed-natrag kroz razne priključke i adaptere, kao i kroz otvore koji se nalaze na mjeraču ili regulatoru.
 • Nemojte umetati iskorišteno sredstvo za čišćenje cijevi natrag u otopinu za čišćenje jer bi to moglo kontaminirati otopinu i učiniti je manje učinkovitom kao sredstvo za čišćenje. Čep boce je dizajniran da služi kao aplikator i treba ga koristiti za zasićenje sredstva za čišćenje cijevi.
 • Za čišćenje vakuumskih vodova:

Ako se čini da su vakuumski vodovi, izlazi ili regulatori i mjerači začepljeni, obratite se Odjelu za održavanje i preporučite da se oprema ispere otopinom za čišćenje. Otopine za čišćenje vakuumskih vodova također mogu uključivati 50 % mješavinu octa i vruće vode, kao i dvije gore spomenute otopine. Slijedite korake u nastavku za čišćenje bolničkih vakuumskih vodova.

Provjerite ima li središnji vakuumski sustav spremnik sa sifonom ili spremnik za sprječavanje curenja tekućine u pumpu. Provjerite je li sifon prazan ili barem dovoljno nisko da može zadržati količinu tekućine koju treba isprati kroz vodove.
Razrijedite otopinu vodikovog peroksida ili octa vrućom vodom tako da EZE-VAC spremnik napunite do pola vodom, a do pola sredstvom za čišćenje. Ako je potrebno, mogu se koristiti i koncentriranije smjese.
Nakon uklanjanja mjerača ili regulatora, provucite vakuumsku cijev od muškog dijela izlaznog uređaja za brzo odvajanje u otopinu za čišćenje. Uključite uređaj za brzo isključivanje u zidnu utičnicu i usisajte otopinu za čišćenje kroz sustav. Dok usisavate tekućinu, trzajte cijev unutra i van otopine kako biste stvorili turbulenciju. Turbulencija pomaže u razbijanju suhe krvi i drugih tjelesnih izlučevina koje se mogu taložiti unutar vakuumske linije.
Kada je cjelokupna količina otopine isprana kroz cjevovod, provjerite brzinu protoka vakuumskog sustava s vakuum mjeračem i rotometrom kako biste odredili stupanj poboljšanja brzine protoka. Ako je poboljšanje zanemarivo, ponovite vježbu. Ista otopina za čišćenje može se ispustiti iz sifona u blizini pumpe središnjeg vakuumskog sustava i ponovno upotrijebiti. Nastavite s ispiranjem vodova dok se protok ne vrati na povoljne radne uvjete.
Otopina za čišćenje se ne smije uliti u regulator i mjerač jer je većina unutarnjih dijelova napravljena od mesinga koji korodira ako se koristi kisela otopina za čišćenje (kao što je ocat, octena kiselina) ili oksidira ako se koristi alkalna otopina, npr. koristi se kao vodikov peroksid.

ČIŠĆENJE SPREMNIKA

Spremnici se mogu čistiti bilo kojim komercijalno dostupnim sredstvom za čišćenje. Spremnici su izrađeni od leksana (materijal koji se koristi za prozore aviona). Betadine ili bilo koje sredstvo za čišćenje koje u sebi ima boju, moglo bi promijeniti boju spremnika tijekom duljeg razdoblja. Kada čistite spremnike, svakako očistite unutrašnjost žutog sklopa spremnika. Prljavština u sklopu će se zapeći ako kanister sterilizirate u autoklavu.

Treba provjeriti jesu li spremnici napukli oko žutog sklopa ili dijela zvanog zvjezdica. Ako se to dogodi, izgubit će se vakuum unutar spremnika i vrećica neće ostati napuhana.

Kada čistite ili postavljate kanistere, uvijek provjerite žuti sklop da biste bili sigurni da je čvrsto zavrnut.

Također uvijek provjerite gornji rub spremnika kako biste bili sigurni da je gladak. Ako je zarezan ili napuknut, poklopac vrećice neće glatko naleći, a vrećica neće ostati pravilno napuhana.

 

Važnost kontrole infekcije i opreme za sukciju

Sredinom 1970-ih, Zajednička komisija za akreditaciju bolnica (JCAH) postavila je zahtjev bolnicama oko aktivnog program kontrole infekcija. Tijekom vremena, koncept kontrole infekcija, i oni koji su ga prakticirali, dobio je na važnosti zbog troškova povezanih s nozokomijalnim ili bolničkim infekcijama. Godine 1976. procijenjeno je “da je milijun i pol pacijenata provelo dodatnih sedam dana u bolnici… uzrok takve infekcije. Cijena je bila nevjerojatnih 1.000.000 dolara”. (Danas je ova procjena preko 2 000 000 000 USD godišnje.)

Uvođenje prospektivnih plaćanja dodatno je povećalo važnost zdravstvenih djelatnika zaduženih za kontrolu infekcije  (ICP) i upravljanje rizikom. Nozokomijalne infekcije povećavaju troškove zbog povećanog boravka u bolnici koji se možda neće moći nadoknaditi prema trenutnim planovima DUG-a.

Primarna funkcija ICP-a je pratiti stopu nozokomijalnih infekcija i preporučiti promjene postupka ili proizvoda kako bi se poboljšala kvaliteta skrbi za pacijente. To uključuje stalni nadzor infekcije prikupljanjem informacija, analizu i izvješćivanje. Također uključuje nadzor nad tehnikama izolacije, edukaciju osoblja i savjetovanje Povjerenstva za kontrolu infekcija. Stoga se sa sigurnošću može reći da je za većinu ICP-a vrijeme dragocjena roba.

Sve osoblje koje dolazi u kontakt s opremom za sukciju treba koristiti aseptičnu tehniku. Nakon rukovanja opremom za sukciju potrebno je oprati ruke kako bi se spriječila mogućnost unakrsne kontaminacije.

“Budući da su spremnici za sukciju (uključujući vrećice) jednokratni, ne bi se trebali ponovno koristiti. Rizično je ponovno koristiti ove spremnike jer zaporni ventil, filtar ili uređaj protiv pjenjenja možda neće ispravno funkcionirati nakon što ove se ove komponente smoče ili postanu zasićene, … Troškovi variraju od 1,3 do 3,25 USD po spremniku. Rizik od ponovne upotrebe ne nadmašuje uštedu.”

“Zdrav razum nalaže da se spremnici za sukciju mijenjaju kod svakog pacijenta. Čini se da je trenutno pitanje koliko ih često treba mijenjati kada su u uporabi. Neke preporuke predlažu promjenu kada se spremnik napuni. Ovo je nerazumna praksa jer se neki spremnici za sukciju možda neće napuniti danima, tjednima ili mjesecima. Čini se razumnim… mijenjati spremnik svaka 24 sata ili kada je pun (što god nastupi prije). Međutim, konačna odluka trebala bi biti na Povjerenstvu za kontrolu infekcija.”

Skip to content